Három ok, hogy újragondoljuk az életmódunkat


Lelkiismeret

Mind­annyian szeretjük az állatokat, és szán­dé­kosan nem okoznánk nekik fájdalmat. Mégis fizetünk másoknak, hogy bezárva tartsák, megcson­kítsák és megöljék őket. Egyes fajokat kivá­lasz­tot­tunk, hogy megosszuk velük az életünket és az ottho­nunkat, a többiről pedig elhittük, hogy semmit nem számít az életük, csak mert másképp néznek ki. A haszon­állat fogalom az állatok szem­szö­gé­ből nézve sokkal inkább egy bánás­mó­dot takar, mintsem valós különb­sé­get házi­ál­lat és egy haszon­állat között. Minden állat saját szemé­lyi­ség­gel bíró lény, aki épp ugyanúgy érez fájdalmat, illetve ugyanúgy ra­gasz­kod­ik a család­já­hoz és az életéhez, mint mi. Ha élhetünk állat-kizsák­má­nyo­lás nélkül, miért ne tennénk?

Ha érdekel az állatok sorsa, itt többet is megtudhatsz a témáról!

Kör­nye­zet­tu­da­tosság

Egy kilo­gramm marhahús elő­ál­lítása során 12-16 kg növényi táp­lá­lé­kot és átlagosan 15000 liter ivóvizet hasz­ná­lunk fel, szemben az átlagosan 1800 literrel, amely egy kilogramm gabonához, vagy az átla­go­san 287 literrel, amely egy kilogramm bur­go­nyá­hoz szükséges. Ha az emberek köz­vet­lenül a gabonát fogyasz­tanák el, amit az álla­tok­kal meg­e­te­tünk, ötször ennyi ember lakhatna jól. Vegánként az élel­mi­szer­ter­me­lésre használt föld­te­rü­let átla­go­san 1/18-ad részét hasz­nál­juk egy vegyes étrenden élő emberhez képest. Ez azért fontos, mert például az Amazonas esőerdő kivágott terü­le­te­i­nek 91%-át az állat­te­nyész­tés miatt pusz­tí­tot­ták el. Az állat­te­nyész­tés világ­szerte 40%-kal több üveg­ház­hatású gázt bocsájt ki, mint a teljes szállít­má­nyozó ipar (beleértve a közúti fuva­ro­zást, a vasutakat, a légi és a vízi köz­le­ke­dést). Növényi étrend­del a felére csök­kent­het­jük ökológiai láb­nyo­mun­kat, akár már mától kezdve!

Ha szeretnéd megóvni a Földet, ezt érdekesnek fogod találni!

Egészség

A teljes értékű növényi étrendet az elismert nem­zet­közi egész­ség­ügyi szer­ve­zetek minden élet­kor­ban meg­fe­le­lő­nek tartják, és a kutatások azt mutatják, hogy a vezető halálokok közül a legtöbbet képesek lehetünk megelőzni, vagy akár vissza is fordítani a teljes értékű növényi étrenddel. Sokan aggódnak, hogy pusztán növé­nyek­kel nem lehet minden fontos táp­a­nya­got a szer­ve­zetbe juttatni, megfelelő oda­fi­gye­lés­sel azonban még a hagyo­má­nyo­san állati ere­de­tű­nek tartott táp­a­nya­gok bevitele is töké­le­tesen meg­old­ható.
Vegánként nem kell lemondani semmiről, a vegán ételek finomak, és majdnem mindennek el lehet készíteni a vegán verzióját, elég csak rákeresni a receptre az inter­ne­ten.

Ha aggódsz saját magad és a szeretteid egészségéért, ez hasznodra válhat!

Miről is van itt szó?

Vegánnak lenni azt jelenti, hogy életünk során - amennyire lehet­sé­ges és prak­tikus - elke­rül­jük az állatok kihasz­ná­lását és az állatok elleni erő­szakot.

Hogy mi okunk van erre?

A növényi étrend elő­nyö­sebb is lehet az egész­sé­günkre, mint a vegyes táp­lál­kozás, és Föl­dünk­nek is kevésbé meg­ter­helő, mint az állat­te­nyész­tés­sen alapuló életmód. Emellett elke­rül­jük az állati eredetű vagy álla­to­kon tesztelt anyagok hasz­ná­la­tát a ruház­ko­dás, a lakbe­ren­dezés, a test­á­po­lás és szépít­kezés során valamint az élet egyéb terü­le­tein, így biz­to­sítva, hogy vásár­lá­sa­ink­kal nem támo­gat­juk az állatok kizsák­má­nyo­lását és bán­tal­ma­zását.

Olvass tovább és tudj meg többet a vega­niz­mus három leg­fon­to­sabb okáról!

Tudj meg többet!

Az alábbi hivat­ko­zá­sok­kal sze­ret­nénk segíteni, hogy Te is rész­le­te­sen megismerd a legfőbb okokat, amiért évente emberek milliói váltanak vegán életmódra.

Ha pedig kíváncsi vagy, hogyan csináld, itt találsz segítséget!

Etikai szempontok

Dominion header

Uralom - Domi­nion

Az Uralom (Dominion) egy egész estés doku­men­tum­film, amely komp­romisszum­ok nélkül tárja fel az állatok emberek által történő fel­hasz­ná­lá­sá­nak és kihasz­ná­lá­sá­nak különféle módjait, különösen a hús-, tej-, tojás-, ruházati és szóra­koz­ta­tó­ipar­ban.
Az Ausz­trá­li­ában készült Dominion számos korábban még nem látott kézi- és rej­tett­ka­me­rás valamint drónnal készült fel­vé­tel­lel mutatja be ezeknek a titko­lód­zásra épülő ipar­ág­aknak az ijesztő méreteit és az áldo­za­ta­i­nak egyedi tör­té­ne­teit.
A világ­szerte elterjedt jogi és iparági gya­kor­la­tokra összpon­to­sítva kér­dő­je­lezi meg a film az emberiség állatok felett gyakorolt fel­sőbb­ren­dű­sé­gé­nek jogo­sult­sá­gát, hang­sú­lyozva, hogy nem az állatok jólétének fokozatos javítására van szükség, hanem hogy komolyan meg­vizs­gál­juk, tényleg van-e jogunk az általunk ala­cso­nyabb rendűnek gondoltak kizsák­má­nyo­lá­sá­hoz?
(2018, 125 perc)

Earthlings header

Földlakók - Earth­lings

Az Oscar jelölt Joaquin Phoenix hang­alá­mon­dásával és Moby zenéjével készült Earth­lings egy egész estés doku­men­tum­film az ember­iség álla­toktól való abszolút gazdasági füg­gő­sé­gé­ről a házi­ál­la­tok, élel­mi­szerek, ruház­kodás, szóra­koztatás és tudo­má­nyos kutatások tekin­te­té­ben. Soha nem látott rejtett kamerás fel­vé­te­lek segít­sé­gé­vel a Földlakók bemutatja a világ leg­na­gyobb ipar­ág­a­i­nak min­den­napi gyakor­la­tait, amely­ek mind­egy­ike teljes mértékben az állatokra támasz­ko­dik. Erőteljes, infor­ma­tív és elgon­dol­kodtató. A Földlakók messze a leg­átfogóbb doku­men­tum­film, amely valaha ké­szült a ter­mé­szet, az állatok és az emberi gazdasági érdekek közötti össze­füg­gé­sek­ről.
(2005, 96 perc)

BestSpeech header

A legjobb beszéd, amit valaha hallottál

Gary Yourofsky lelkesítő beszéde, amit a Georgia Tech-en tartott 2010 nyarán. Hall­gasd meg ezt a külön­le­ges előadót, aki el­oszlatja a míto­szo­kat és érdekes tényeket állít a helyükre. A beszéde segít etikus dön­téseket hozni egy tisztább szív és lelki­ismeret remé­nyé­ben. Kariz­ma­tikus és lényeg­re­törő stílusa párját ritkítja. Min­den­kinek kihagy­hatatlan, aki törődik az álla­tok­kal és szeretné a világot jobbá tenni.
(70 perc)

101 Reasons header

Az igazi Mátrix - 101 ok, hogy a piros tablettát vedd be

Egy humoros és őszinte előadás az étkezés és a kultúra kap­cso­la­tá­ról.
(68 perc)

WAKE UP CALL header

Egy ébresztő beszéd!

Egy előadás arról, hogy mit teszünk a boly­gónk­kal, magunkkal és a többi Föld­la­kó­val.
"Olyan kér­dé­se­ket szeretnék feltenni, amely­eket talán nem akarsz hallani, mert megkér­dő­je­le­zik, amit mindig is 'nor­má­lis­nak' tar­tottál. Kérlek, hallgasd meg ezt a beszédet, és ismerj meg egy új né­ző­pon­tot! Lehet, hogy meg­vál­to­zik az életed, lehet, hogy nem, de azt hiszem, meg­ér­dem­led, hogy tudd az igazságot. Tudom, hogy én is nagyon hálás vagyok, amiért megis­mer­hettem és most meg szeretném osztani veled is. Azt hiszem, Te is hálás leszel." - James Aspey
(42 perc)


Környezetvédelmi szempontok

Yields header

Hozamok és te­rü­let­hasz­ná­lat a mező­gaz­da­ság­ban

Ez a 2014-es kutatás számos érdekes adatot mutat be arról, hogy hogyan változtak a mező­gaz­da­sági ter­més­ho­za­mok és a mező­gaz­da­sági célra használt területek az újkori tör­té­ne­lem során.
Meg­tud­hat­juk például, hogy amíg az állat­te­nyész­tés a teljes mező­gaz­da­sági föld­te­rü­le­tünk 77%-át használja fel, addig a teljes fehérje igé­nyünk­nek mind­össze a 33%-át, a teljes kalória igé­nyün­knek pedig csupán a 13%-át biz­to­sít­ja. Vagy például azt, hogy 1 grammnyi mar­ha­hús­ból származó fehérje elő­ál­lí­tá­sá­hoz 1m² föld­te­rü­letre van szükség, míg ugyanez a fehér­je­mennyi­ség rizsből már 0.02m²-en is meg­ter­mel­hető.
Ebből jól látszik, hogy mekkora pazarlás a ren­del­ke­zé­sünkre álló növényi táp­lá­lé­kot az emberiség táplálása helyett állatok neve­lé­sé­re fordítani.

Cowspiracy header

Cowspiracy:
A fenn­tart­ha­tó­ság titka

Úttörő kör­nye­zet­vé­delmi nagy­doku­men­tum­film. A mindenre elszánt filmes, Kip Andersen útját mutatja be, aki felfedezi a bolygó leg­pusz­títóbb iparágát, és azt kutat­ja, hogy a világ leg­na­gyobb környe­zet­védő szer­ve­ze­tei miért félnek beszélni róla.
(2014, 85 perc)

Biophysical header

Bio­fi­zi­kai lehe­tő­sé­ge­ink a világ élel­me­zé­sére további erdő­ir­tá­sok nélkül

A Föld fenn­ma­radt erde­je­i­nek védelme kiemelt fon­tos­ságú kihívás mind­annyi­unk jövője szem­pont­já­ból!
Ez egy 2016-ban készült átfogó tanulmány, amely 67 különböző tudo­má­nyos forrásra támasz­kodva azt vizsgálja, hogy milyen étrend a leg­meg­fe­le­lőbb a bolygónk maradék erde­j­e­i­nek védel­mé­ben és hogyan lehet megoldani az emberiség élel­me­zé­sét olyan módon, hogy az legalább 2050-ig fenn­tart­ha­tó legyen.

Side kill counts header

A különböző élel­mi­sze­rek állati áldo­za­ta­i­nak össze­ha­son­lí­tása

Egyesek azt állítják, hogy kevesebb állatnak ártanánk azzal, ha többnyire legelőn táplálkozó nagy növény­e­vő­ket (például szar­vas­mar­há­kat) fogyasz­ta­nánk, mintha vegán étrendet követnénk. Azzal érvelnek, hogy több vadonélő állat sérül meg a növény­ter­mesz­tés során, mint a kérőd­zők­ből származó élel­mi­sze­rek elő­ál­lí­tása közben.
Bár igaz, hogy még a vegán étrend is káro­sít­hatja a vadon élő állatokat a beta­ka­rí­tás és a kártevők elleni védekezés miatt, ez az elemzés pontosan megmutatja a számokat, hogy össze­ha­son­lít­suk hány állat életébe kerül egymillió kalóriát termelni a különböző élel­mi­sze­rek­ből.


Egészségügyi szempontok

Forks Over Knives header

Villák a kések felett

Ez a mozifilm utánajár annak a meg­döb­bentő állí­tás­nak, hogy az állati eredetű és fel­dol­gozott élel­mi­sze­rek elke­rül­ésével a legtöbb, ha nem az összes minket sújtó betegség és elvál­to­zás meg­állítható vagy akár vissza is for­dít­ható.
(2011, 96 perc)

What the health header

Mi a fene az az egészség?

Végig­kö­vet­het­jük a bátor doku­men­tum­filmes Kip Andersen útját, amint feltárja a krónikus meg­be­te­gedések meg­e­lő­zé­sé­nek és vissza­for­dí­tás­ának titkait, valamint meg­vizs­gálja, hogy a világ vezető egész­ség­ü­gyi szer­ve­ze­tei miért nem akarják, hogy ismerjük ezeket.
(2017, 97 perc)

NutritionFacts header

NutritionFacts.org

Ismerd meg, mit mondanak a leg­fris­sebb tudo­mányos kutatások a kedvenc éte­le­id­ről, hogy könnyebb legyen egész­sé­ges étrendet válasz­tani.
(angol nyelvű)

PCRM header

Orvosi bizottság a fe­le­lős­ség­tel­jes gyó­gyí­tá­sért (PCRM)

A Phy­si­cians Committee (Orvosi Bizottság) egy non-profit kutató és érdek­kép­vi­se­leti szervezet, amely több mint 12 000 orvos tudását és szak­ér­tel­mét egyesíti és amelynek világ­szerte 175 000 tagja van. Elsőd­le­ges tevé­keny­sé­gei közé tartozik a táp­lál­ko­zás hang­súly­oz­ása az orvosi okta­tás­ban, az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás kutatása és az táp­lál­ko­zási ismeretek szé­les­körü ter­jesz­tése.
Az oldalon számos kutatást talál­ha­tunk olyan témákban, mint például az Alzheimer kór, a rákos meg­be­te­ge­dé­sek, a kolesz­te­rin, a cukor­be­teg­ség, a szív és érrend­szeri beteg­sé­gek vagy az elhízás.
(angol nyelvű)

ADAPTT header

Az Állatok Abszolút Védelmet Érde­mel­nek Ma és Holnap

Az ADAPTT infor­má­ci­ó­val szolgál a vegan­iz­mus­ról, és sok hasznos anyagot biztosít a vegánná váláshoz és a vegán élet­mód­hoz, külön a táp­lál­ko­zás­sal, a vár­an­dós­ság­gal, a gyer­me­kek­kel és a spor­to­lók­kal fog­lal­kozó is feje­ze­te­ket is beleértve. Az oldalon számos további hivat­ko­zás segíti az egyes témákban való elmély­ü­lést.
(angol nyelvű)


Kiemelt orvosi tanulmányok

Academy of Nutrition and Dietetics US header

Az amerikai Élelmezési és Táp­lál­ko­zás­tu­do­má­nyi Akadémia állás­pont­ja a vege­tá­ri­á­nus táp­lál­ko­zás­ról

"Az amerikai Élelmezési és Táp­lál­ko­zás­tu­do­má­nyi Aka­dé­mia (Academy of Nutrition and Dietetics) azon a véle­mé­nyen van, hogy a meg­fe­le­lően össze­ál­lí­tott vege­tá­ri­ánus étrendek – köztük a vegán étrend – egész­sé­ge­sek, táp­a­nyag­tar­tal­muk meg­fe­lelő, és segít­het­nek bizonyos betegségek meg­e­lő­zé­sé­ben vagy ke­ze­lé­sé­ben is. A jól meg­ter­ve­zett vege­tá­ri­ánus étrendek meg­fe­le­lőek minden életkorban és helyzetben, beleértve a terhesség és a szoptatás időszakát, a gyermek- és a ser­dü­lő­kort illetve a spor­to­ló­kat is."
(2009, angol nyelvű)

British Dietitians Association header

A Brit Die­te­ti­ku­sok Szövetségének állás­pontja a növényi táp­lál­ko­zás­ról

„A meg­fe­le­lően meg­ter­ve­zett vege­tá­ri­ánus [és szigorúan vege­tá­ri­ánus, azaz vegán] étrend tápláló és egészséges lehet. Ala­csony­abb koc­ká­zat­tal jár a szív­be­teg­sé­gek, a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukor­be­teg­ség, az elhízás, egyes rákos meg­be­te­ge­dé­sek és a magas kolesz­te­rin­szint tekin­te­tében. Ez amiatt lehet, mert ezek az étrendek kevesebb telített zsírt, kevesebb kalóriát tar­tal­maz­nak, és gaz­da­gab­bak rostokban, fito­nut­ri­en­sek­ben / fito­ke­mi­ká­li­ák­ban (ezek egész­ség­védő tulaj­don­sá­gok­kal ren­del­kez­het­nek), mint a nem-vege­tá­ri­ánus étrendek.”
(2017, angol nyelvű)

Dietitian’s Association of Australia header

Az Ausztrál Die­te­ti­ku­sok Szövetsége álláspontja a vegán táplálkozásról

„A tervezett vegán étrend kie­lé­gít­heti minden tápanyag igényünket, de van néhány dolog, amire oda kell figyelni...” úgy mint a vas, B12, kalcium és az Omega-3 zsírok.
(2018, angol nyelvű)

Dietitians of Canada header

Egészséges táp­lál­ko­zási útmutató a Kanadai Die­te­ti­ku­soktól

„Az egészséges vegán étrendnek megannyi egészségre gyakorolt pozitív hatása ismert: ala­cso­nyabb arányban fordul elő az elhízás, a szív­be­teg­ségek, a magas vérnyomás, a magas vér­ko­lesz­te­rin­szint, a 2-es típusú cukor­be­teg­ség és bizonyos rákos meg­be­te­ge­dé­sek” illetve „A vegán étrenddel fedez­het­jük minden táp­a­nyag­szük­ség­le­tün­ket bármely élet­kor­ban, beleértve a ter­hes­sé­get, a szoptatást és az időskort is”.
(2014, angol nyelvű)

PTE Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet header

Pécsi Tudo­mány­e­gye­tem: A növényi alapú étrendről

Az Orvosi Hetilap 157. évfolyam, 47. számában megjelent, a Pécsi Tudo­mány­e­gye­tem, Egész­ség­tu­do­má­nyi Kar, Táp­lál­ko­zás­tu­do­má­nyi és Die­te­ti­kai Intézete által jegyzett cikk az alábbi meg­ál­la­pí­tá­so­kat teszi:
„A növényi alapú étrend abban tér el a divat­di­é­ták­tól, hogy tudo­má­nyo­san meg­a­la­po­zott állítások összessége alkotja azt. Ahogyan jelen össze­fog­la­lás­ból is kitűnik, a növényi alapú étrend nem a „tudományt” használja saját állításai iga­zo­lá­sára, hanem a tudományos állítások igazolják sorra a növényi alapú étrend lét­jo­go­sult­sá­gát.”
„Az elhízás talaján kialakuló meta­bo­li­kus és szív-ér rendszert érintő betegségek nagyrészt meg­e­lőz­he­tőek lennének egy helyesen össze­ál­lí­tott növényi alapú étrenddel. A daganatos meg­be­te­ge­dés­ben szenvedő betegek esetén az állati eredetű élel­mi­sze­rek háttérbe szorítása a növényi alapúakkal szemben is igazoltan pozitív hatású. Átte­kin­té­sünk bemutatja, hogy ez a fajta táp­lál­ko­zás számos egész­ség­ügyi probléma esetén alkal­maz­ható, és hosszú távon is fenn­tart­ható megoldást biztosít a legújabb kor egész­ség­ügyi kihí­vá­sa­ira.”
„Mind primer prevenciós eszközként, mind bizonyos pato­fi­zi­o­ló­giás álla­po­tok (elhízás, szív-ér rendszeri és tumoros meg­be­te­ge­dé­sek) keze­lé­sé­re hatékony esz­köz­rend­szert biztosít a gyakorló orvos és szak­dol­gozó (dietetikus) számára. Ezenfelül további kóros álla­po­tok­ban (például: magas vérnyomás, cukor­be­teg­ség, csont­rit­ku­lás) is jelentős szerepe lehet a növényi eredetű nyers­a­nya­gok előnyben része­sí­té­sé­nek az étrendben, a hagyo­má­nyos, elsősorban állati eredetű élel­mi­sze­rek­kel szemben.”
(2016)

John Hopkins School of Public Health: Implications of Meat Consumption header

Johns Hopkins Köz­e­gész­ség­ügyi Iskola: A hús­fo­gyasz­tás követ­kez­mé­nyei

A Johns Hopkins Köz­e­gész­ség­ügyi Iskola az amerikai Johns Hopkins Egyetem intézménye, amely az Amerikai Egyesült Államok első kutató egyeteme, és 10. ill. 13. helyen áll a világ egye­te­me­i­nek rang­so­rá­ban. A kutatási ered­mé­nyeik kimondják többek között, hogy:
„Meggyőző tudományos bizo­nyí­té­kok mutatnak rá a túlzott hús­fo­gyasz­tás, különösen a vörös- és a fel­dol­go­zott húsok és a szív­be­teg­sé­gek, a stroke, a 2-es típusú cukor­be­teg­ség, az elhízás, bizonyos típusú rákos meg­be­te­ge­dé­sek és korai elha­lá­lo­zá­sok kap­cso­la­tára. A zöldségben, gyü­mölcs­ben, teljes kiőrlésű gabonákban, hüve­lye­sek­ben gazdag étrend segíthet megelőzni ezeket a beteg­sé­ge­ket, és számos más egész­ség­ügyi előnnyel is járhat.”
(2013, angol nyelvű)

Low meat consumption increases life expectancy header

Növeli-e az alacsony hús­fo­gyasz­tás az emberek várható élet­tar­ta­mát?

Egy az Amerikai Klinikai Táp­lál­ko­zási Folyó­i­rat­ban (American Journal of Clinical Nutrition) megjelent tanulmány többek között az alábbi meg­álla­pí­tá­so­kat teszi:
“A nagyon alacsony hús­fo­gyasz­tást vizsgálva a hat tanul­mány­ból négynél azt figyelték meg, hogy jelentősen csökkent az elha­lá­lo­zás veszélye.”
„Az észak-amerikai és az európai felnőttek jelenlegi prospektív kohorsz adatai azt mutatják, hogy azok, akik nagyon kevés húst fogyasz­ta­nak, tovább élnek.”
(2003, angol nyelvű)

Low meat consumption increases life expectancy header

A hús­fo­gyasz­tás hatásai a Harvard Egész­ség­ügyi Folyó­i­ra­tá­ban

A Harvard Egész­ség­ügyi Folyó­i­ra­tá­ban (Harvard Health Pub­li­ca­tions) megjelent Csök­ken­tett hús­fo­gyasz­tás a hosszabb életért (Cutting red meat-for a longer life) c. tanulmány többek között az alábbi meg­ál­la­pí­tá­so­kat teszi:
„Úgy látszik, az ’egészséges hús­fo­gyasz­tás’ kifejezés egy oximoron... azok, akik a legnagyobb mennyiségű vörös húst fogyasz­tot­ták a tanulmány során, általában fiata­lab­ban hunytak el, és ennek gyakrabban volt az oka a keringési rendszer meg­be­te­ge­dé­sei és a rák ... még az egész­ség­telen életmód hatásainak ellen­sú­lyo­zása után is úgy találták a kutatók, hogy az elha­lá­lo­zá­sok és a hús­fo­gyasz­tás össze­füg­gés­ben állnak.”
(2012, angol nyelvű)

Egy másik tanulmány pedig Vörös hús és vas­tag­bél­rák (Red meat and colon cancer) címmel az alábbi meg­ál­la­pí­tást teszi:
„29, a hús­fo­gyasz­tás és a vas­tag­bél­rák kap­cso­latát vizsgáló tanulmány módszeres áttekintő ana­lí­zi­sé­ből (meta-analysis) arra jutottak, hogy a jelentős mennyiségű vörös hús fo­gyasz­tása 28%-kal, a fel­dol­go­zott húsok nagy mennyiségű fogyasz­tása pedig 20%-kal növeli a kockázatot.”
(2008, angol nyelvű)

Meat Consumption and Cancer Risk header

A hús­fo­gyasz­tás és a rák kockázata

„Két össze­füg­gés rendre megjelenik a daganatos meg­be­te­ge­dé­seket vizs­gáló kutat­á­sok­ban: a zöldségek és a gyümölcsök segítenek csök­ken­teni, a hús, az állati és a zsíros termékek pedig gyakran koc­ká­zat­nö­velő tény­ez­ő­ként jelennek meg. [...] Nem meglepő, hogy a vege­tá­ri­á­nu­soknak van a leg­ki­sebb esélye a daganatos meg­be­te­ge­dés­re, jelentősen kisebb, mint a húsevőknek.”
(2013-2018, angol nyelvű)


Hogyan csináljam?

Az alábbi oldalak segít­sé­gedre lesznek, hogy elin­dul­hass az úton és egy együtt­ér­zőbb, kör­nye­zet­ba­rá­tabb és egész­sé­ge­sebb életet teremt­hess magadnak és a szeret­te­i­dnek egyaránt!

Veganinja header

Veganinja 30 napos program

Próbáld ki a vegán ételeket, és tanuld meg, hogyan lehet hús, tej­ter­mé­kek, tojás és méz nélkül ízletes, teljes értékű ételeket készíteni! Heti fel­bon­tás­ban nézheted majd meg a recep­te­ket minden napra és minden étke­zés­re. Egy­sze­rűbb, hagyo­má­nyos ízvilágú recep­tekkel kezdődik, és foko­za­tosan ismer­heted meg a külön­le­ge­sebb alap­anya­go­kat, és tanul­hatod meg a vegán kony­ha­mű­vé­szet csínját-bínját!

Vegán Allatvedelem How To header

Vegán Állatvédelem Egyesület - 'Hogy csináljam?'

A Vegán Állat­vé­de­lem Egyesület számos hasznos infor­má­ciót gyűjtött itt össze, amit min­den­kép­pen ajánlunk a figyel­medbe, ugyanis jó kiin­du­ló­pont lehet a vegánná válásban és segít meg­vá­la­szolni a kezdeti kérdéseket, aggo­dal­ma­kat.
Az oldalon útba­i­ga­zí­tást találtok a megfelelő étrend kia­la­kí­tá­sá­ról, az alap­a­nya­gok és egyéb termékek beszer­zé­sé­ről, a megfelelő ven­dég­lá­tó­he­lyek kivá­lasz­tá­sá­ról és sok más témáról is.
Min­den­kép­pen javasoljuk az ajánlott Facebook cso­por­tok­ba való belépést, ahol kaphattok recepteket, ötleteket, tippeket, érte­sí­té­se­ket a legjobb akciós ter­mé­kek­ről, és ami még jobb, hogy egy jó közös­ség­ben tehetitek fel a kérdé­se­i­te­ket más már tapasz­tal­tabb vegánoknak! Ha valami nem világos, kér­dez­zétek a többi vegánt bátran, hiszen legtöbbünk nem csak az állatokkal, de az emberekkel is barátságos és segítőkész! Persze azért érdemes az először meg­is­mer­ked­ni az alapokkal, amihez tökéletes kiin­du­ló­pont ez az oldal!

Cosmetics header

Hogyan válasszak kozme­ti­ku­mokat?

A vegánná válás során először a leg­töb­bünk gon­do­la­tai az étke­zés­sel kap­cso­la­tos válto­zások körül forognak, ám nem csak a kony­há­ban, hanem a fürdő­szo­ba­pol­co­kon is ren­ge­teg olyan termék van, ami állati eredetű össze­te­vő­ket tartalmaz, vagy amit állatokon tesz­tel­tek. Ezek helyet­te­sí­té­sé­ben nyújt se­gít­séget ez a blog­be­jegy­zés.

Starter Kit header

Vegan Kezdőcsomag

A Vegankit egy össze­fog­laló weboldal, amely segít vegánná válni és annak is maradni. Számos hasznos anyaggal szolgál a vegánok és a ve­gán­ság iránt érdek­lő­dők számára témák szerint rend­szer­ezve.
(angol nyelvű)

Cronometer header

Crono­meter Alkal­ma­zás

A Crono­meter egy webes és mobil alkal­ma­zás a táp­lál­ko­zási és egész­ség­ügyi adatok köve­té­sére. Célja, hogy teljes körű megoldást nyújtson az intel­li­gens diétához szükséges tervezés és naplózás területén.
A Crono­meter több mint 60 különböző táp­a­nya­got ismer és több mint 7500 különböző ételt tar­tal­mazó adat­bá­zis­sal ren­del­ke­zik. Emellett lehe­tő­sé­get nyújt az edzések nap­ló­zá­sára, a test­mé­re­tek és egész­ség­ügyi mutatók nyomon köve­té­sére és egyedi fel­jegy­zé­sek tár­o­lá­sára is.
Az alap­szol­gál­ta­tás ingye­ne­sen hasz­nál­ható, de elő­fi­ze­tés­sel további funkciók érhetőek el.
(angol nyelvű)

HappyCow header

HappyCow Alkal­ma­zás

A HappyCow-t 1999-ben ala­pí­tot­ták azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a növényi alapú, vegán és egészséges élel­mi­sze­rek fel­ku­ta­tá­sát. Kiváló térképes keresője a világ minden táján meg­könnyíti a legjobb vegán ven­dég­lá­tó­helyek és üzletek fel­fe­de­zé­sét.
Amellett, hogy páratlan étterem- és egészséges élelmiszer üzlet kereső, a HappyCow pezsgő online közösségi teret is biztosít a havonta többmillió fel­hasz­ná­lója számára világ­szerte.
(angol nyelvű)

PCRM header

PCRM Vegán Kezdőcsomag

A PCRM nevű szervezet és weboldaluk már fentebb bemu­ta­tásra került, azonban ez a szervezet nem csak az elméleti kutatások össze­gyűj­té­sé­ben jeleskedik, hanem gyakorlati taná­csok­kal is ellátja a látogatóit. A PCRM saját vegán kez­dő­cso­mag­ja az egészséges táp­lál­ko­zás­ra helyezi a hangsúlyt és tudományos alapú javas­la­to­kat tesz a megfelelő étrend össze­ál­lí­tá­sára.
(angol nyelvű)

Vegán Allatvedelem How To header

Magyar Vegán Egyesület (MAVEG)

A Magyar Vegán Egyesület egyik leg­fon­to­sabb célja, hogy egye­sít­se a magyar vegán moz­gal­mat, és ellássa a Magyar­or­szá­gon vegán élet­mó­dot foly­ta­tók érdek­kép­vi­se­le­tét, elő­se­gítve ezzel az állat­hasz­nálat fel­szá­mo­lá­sá­nak ügyét tár­sa­dal­mi meg­moz­du­lá­sok és jogi kép­vi­se­let for­má­já­ban.
"Úgy gon­dol­juk, hogy mára vagyunk akkora tár­sa­dalmi szegmens, hogy haté­ko­nyan érvé­nye­sí­teni tudjuk az érde­ke­in­ket az élet bármely terén, és nyomást tudjunk gyako­rolni a min­den­na­pok­ban elő­for­du­ló, a vegá­no­kat érintő disz­kri­mi­ná­ciók­kal szemben.
Ugyanígy fela­da­tunk­nak érezzük az állatok ellen elkövetett atro­ci­tá­sok elleni fellépést nyílt levelek és hiva­ta­los állás­fog­la­lá­sok for­má­já­ban, továbbá a vegán szem­lé­let ter­jesz­té­sét utcai meg­moz­du­lá­sok, állat­jogi elő­adá­sok és kon­fe­ren­ciák, továbbá work­shopok for­má­já­ban."
Ha vegánra váltasz, kövesd a MAVEG-et, keresd a ren­dez­vé­nye­ken, lépj be az egye­sü­let­be vagy önkén­tes­kedj ebben a non-profit szer­ve­zet­ben egy vegánabb jövő érde­ké­ben!

Bezárás

Az oldal meg­nyi­tá­sa óta élel­me­zésre meg­ölt álla­tok száma:

Az oldal meg­nyi­tá­sa óta élel­me­zésre meg­ölt álla­tok száma: 0 

Részletek
Itt görgess!

A hús-, tojás- és tejiparban megölt állatok száma világszerte - közelítőleg, 2007-es, 2011-es és 2013-as adatok alapján.

A fenti kategóriákba tartozó állatok megölése mind szándékos cselekedet, és nem balesetek vagy szükségszerű intézkedések következménye. Akár csak az élelmiszeripar pusztítása, ezen állatok halála is teljesen elkerülhető lenne.